اداره کل ورزش و جوانان استان قم
کد کاربر
رمز
 
 احتراما با توجه به تاکیدات مدیرکل محترم در خصوص انجام صحیح مکاتبات اداری ، خواهشمنداست منبعد موارد ذیل در خصوص تهیه پیش نویس نامه رعایت گردد.
- در قسمت گیرنده پیش نویس ، متنی تایپ نشود و هیچ گونه اصلاحی اعم از اضافه نمودن علایم متن ، فاصله و اینتر ... انجام نگردد
درهنگام ارسال پیش نویس قسمت امضا به درستی جانمایی گردد (بر روی متن یا در حاشیه صفحه و یا در پایین صفحه قرار نگیرد )
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>